Avis legal

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB
El present Lloc web és una web corporativa titularitat de la societat Másque Iniciativas, S.L., que desenvolupa la seva activitat en l’àrea de Serveis amb domicili social al C/Rosselló, 216 08008 Barcelona, C.I.F. B63881429 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37700, Foli
56, Sec.Gral.Fulla B-308969
Aquesta entitat és la titular del present Lloc web i se la denominarà en les presents Condicions Generals com MASQUE.

2 SERVEI PRESTAT
2.1 Servei d’informació Corporativa de MASQUE
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al present Lloc web de manera lliure i gratuïta per a conèixer les activitats i serveis oferts per MASQUE. Així mateix, els Usuaris podran tenir accés a les dades relatives a l’adreça postal i telèfon, per a posar-se en contacte amb l’empresa

3 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els elements inserits en el Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i sense limitació, marques, noms comercials, logotips, textos, imatges, gràfics) pertanyen a MASQUE i/o a tercers. L’accés al present Lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels Usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en aquest. Sense el consentiment exprés de MASQUE, l’Usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el lloc web. L’Usuari no podrà connectar el present lloc web amb un altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del lloc web, ni proporcionar accés a terceres parts al lloc web.

4 PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

4.1 Navegació anònima
MASQUE garanteix als Usuaris que naveguin per la seva pàgina web que no s’utilitzaran cookies. Conseqüentment, la seva navegació serà totalment anònima, no requerint MASQUE cap tipus d’identificació per a visualitzar el contingut de la seva pàgina web.

5 OBLIGACIONS DE L’USUARI

5.1  Responsabilitat de l’Usuari.
L’usuari és conscient de, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MASQUE pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en relació a la utilització del present Lloc web en virtut de la legislació vigent.

5.2 Compliment de les Lleis.
L’Usuari es compromet a accedir i usar el Lloc web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals d’Ús, així com la moral i bons costums generalment acceptades.
Així mateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar o inutilitzar el Lloc web o drets de tercers

5.3  No Interferència del Lloc web.
L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del Lloc web, material que (I) restringeixi o impossibiliti a altres Usuaris utilitzar i gaudir del Lloc web; (II) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (III) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (IV) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent-hi drets de propietat intel·lectual i industrial; (V) contingui virus o un altre component nociu capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (VI) l’Usuari no estigui facultat per a transmetre; i (VII) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal; o (VIII) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.
L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a (I) no interferir el Lloc web o els servidors connectats al Lloc web i a obeir els requeriments, sistemes i procediments d’aquest; (II) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del Lloc web; (III) no influir en el Lloc web de manera que s’afecti negativament en les transaccions d’altres Usuaris; (IV) no amenaçar ni coaccionar a altres Usuaris; (V) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres Usuaris; (VI) no actuar de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (VII) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial

6 LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1  Del funcionament i disponibilitat del Lloc web
MASQUE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un enllaç. Així mateix, MASQUE no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que pugui derivar-se de (I) la falta de disponibilitat o accessibilitat al Lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un enllaç, (II) la interrupció en el funcionament del Lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i (III) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de MASQUE. MASQUE utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Lloc web. No obstant això, MASQUE no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Lloc web introduïts per tercers aliens a MASQUE que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, MASQUE no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota índole que pogués derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, MASQUE utilitza diverses mesures de protecció del seu Lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, MASQUE no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús del Lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, MASQUE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

6.2  Dels continguts i la qualitat del Servei
MASQUE no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del Servei prestat a través del present Lloc web.

6.3  De la utilització
MASQUE no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris poguessin fer del servei prestat a través del Lloc web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest.

6.4  Dels enllaços a un altre llocs web
A través de www.MásQue.es, l’Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. La presència de tals enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el Lloc web de destí. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en aquests. L’Usuari reconeix i accepta que MASQUE no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol dany i perjudici causats per l’accés a tals enllaços.
En cas que MASQUE tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

7 ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
MASQUE es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc web per part d’un Usuari.

8 NUL·LITAT PARCIAL
La declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol d’aquestes condicions generals del Servei no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

9 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La prestació del servei a través del Lloc web i les presents condicions generals queden subjectes a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el present Lloc web, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Mas que Iniciativas

Qui som

Serveis