Les nostres aparents limitacions no ens impedeixen sentir-nos empresa i oferir serveis d'alta qualitat

Què és l'RDL 1/2013 – LISMI?

El 1982, el govern va aprovar la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), més coneguda com a Llei d’Inserció Social de persones amb Diversitat Funcional. Aquesta llei, entre altres coses, va suposar la creació dels Centres Especials de Treball (CET).

La LISMI s’ha mantingut vigent fins el novembre de 2013: “Donades les modificacions que (les normatives) han experimentat en aquests anys, així com el canvi substancial del marc normatiu dels drets de les persones amb diversitat funcional” es va fer necessari que el govern refongués en un únic text les principals normes en favor de les persones amb diversitat funcional.

Aquest nou text, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que recull el text de la Llei general de drets de les persones amb diversitat funcional i de la seva inclusió social, continua mantenint aquesta obligació per a les empreses. La Llei és clara: amb més de 50 persones contractades cal reservar un mínim del 2% dels llocs de treball per a persones amb diversitat funcional.

No obstant això, les mesures alternatives a la contractació de persones discapacitades també continuen vigents i, en conseqüència, el paper dels *CET a la societat ha quedat plenament confirmat com un dels pilars bàsics de les polítiques d’integració de les persones amb diversitat funcional.


*CET: Centre Especial de Treball

Més informació: